Algemene voorwaarden

versie 001.2018.08

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Abilities Employment Services V.O.F., hierna te noemen ‘Opdrachtnemer’ uitgebrachte offerten alsmede op de aan haar verstrekte Opdrachten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet meer geldig is, zullen Partijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van Partijen genoemd in de Ondersteunings- en adviesovereenkomst, hierna te noemen ‘Overeenkomst’ in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2 Offerten

 1. Alle offerten geschieden vrijblijvend.
 2. Opdrachtnemer is pas gebonden aan:
  • de aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte;
  • mondelinge toezeggingen door Opdrachtnemer;
  • wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst en de daarop voortbouwende overeenkomsten;
  • de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte tarieven;
  • indien en voor zover Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.
 3. De prijsberekening en voorwaarden van de offerte hebben een geldigheidsduur van twee maanden na de offertedatum.
 4. Elke door Opdrachtnemer opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de offerte treden in plaats van de voorgaande.
 5. De offerte is gebaseerd op de bij Opdrachtnemer bekende informatie ten tijde van de offerte en op de door Opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens.

Artikel 3 Tariefsaanpassingen

 1. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen de tarieven van de overeengekomen werkzaamheden door Opdrachtnemer worden aangepast.
 2. Een verhoging van de tarieven, anders dan op basis van het van toepassing zijnde CBS Prijsindexcijfer (DPI 78 Arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening), zal schriftelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld.
 3. In geval van een verhoging, anders dan op basis van het van toepassing zijnde CBS Prijsindexcijfer (DPI 78 Arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening), heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, met in achtneming van de in de Overeenkomst bepaalde opzegtermijn.

Artikel 4 Uitvoering werkzaamheden

 1. Opdrachtnemer zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren en de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen.
 2. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats vanuit de vestiging van Opdrachtnemer.
 3. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op het kantoor van Opdrachtgever, indien en voor zover dit is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en aan Opdrachtnemer al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de overeengekomen werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder andere in:
  • dat (de medewerkers van) Opdrachtgever zelf gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn;
  • dat met inachtneming van alle verplichtingen die in de AVG en de UAVG daaraan worden gesteld, inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens;
  • dat met inachtneming van alle verplichtingen die in de AVG en de UAVG daaraan worden gesteld, tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft;
  • dat desgevraagd kantoorfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen.
 5. Voor de uitvoering van al haar werkzaamheden, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Opdrachtnemer het recht om derden in te schakelen.
 6. Opdrachtnemer zal bij zijn dienstverlening in voorkomende gevallen of ter voldoening door Opdrachtgever aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet van een door Opdrachtnemer gecontracteerde gecertificeerde bedrijfsarts en/of arbodienst gebruikmaken.
 7. Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls één van hen dit noodzakelijk acht.

Artikel 5 Aanvullende werkzaamheden

 1. Opdrachtnemer kan na instemming van Opdrachtgever, aanvullende werkzaamheden (laten) uitvoeren.
 2. Kenmerken van de in artikel 5 lid 1 bedoelde aanvullende werkzaamheden zijn dat:
 • zij naar de mening van Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht;
 • Opdrachtnemer onverwijld Opdrachtgever schriftelijk opgave zal doen over de aard en de tarieven van deze aanvullende werkzaamheden.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht ontvangen gegevens waarvan zij kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Opdrachtnemer zal haar medewerkers en de door haar ingeschakelde derden de in artikel 6 lid 1 genoemde geheimhoudingsplicht opleggen.

Artikel 7 Auteursrecht

 1. Bij Opdrachtnemer berust het auteursrecht van de documenten welke door of namens Opdrachtnemer zijn opgesteld.
 2. Opdrachtgever blijft eigenaar van de documenten die ter inzage aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.

Artikel 8 Betaling

 1. Voor rekening van Opdrachtgever zijn alle kosten en schaden die worden veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvoldoende informatie door Opdrachtgever.
 2. Indien door omstandigheden buiten de schuld van Opdrachtnemer geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is Opdrachtgever toch de voor deze werkzaamheden overeengekomen tarieven verschuldigd, behoudens in het geval Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van Overmacht zoals bedoeld in artikel 11.
 3. Opdrachtnemer stuurt aan het begin van ieder kwartaal een factuur waarin de abonnementskosten van het komende kwartaal worden gefactureerd. Op deze factuurmomenten worden de abonnementen gefactureerd voor het aantal medewerkers, dat per mutatiedatum respectievelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober in dienst van Opdrachtgever zijn (geweest). Uitzondering hierop zijn de verrichtingenabonnementen, welke eenmaal per jaar worden gefactureerd.
 4. Opdrachtgever geeft iedere mutatie in zijn personeelsbestand per mutatiedatum uiterlijk vier weken na de mutatiedatum aan Opdrachtnemer door.
 5. Opdrachtnemer stuurt daarnaast, indien overeengekomen, iedere maand een factuur voor de verrichtingen van de voorgaande maand.
 6. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer.
 7. Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is deze niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
 8. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd, ter beoordeling van Opdrachtnemer en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van Opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.
 9. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is over het (nog) te betalen bedrag de wettelijke rente verschuldigd Opdrachtgever zal alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet tijdige betalingen.

Artikel 9 Toerekenbare tekortkoming

 1. In geval van Toerekenbare tekortkoming van de overeenkomst, faillissement, surséance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn onderneming, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
 2. Opdrachtnemer is, in gevallen als in artikel 9 lid 1 bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Hetgeen Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst verschuldigd is, is direct opeisbaar.
 3. In geval van Toerekenbare tekortkoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer of stillegging dan wel liquidatie van zijn onderneming, wordt Opdrachtnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
 4. Opdrachtgever is, in gevallen als in artikel 9 lid 3 bedoeld, gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding en zonder gehoudenheid tot schadevergoeding aan Opdrachtnemer.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van zijn schuld, met dien verstande dat zijn aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding van de schade waarvoor Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijze gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Hierbij zijn de in artikel 11 lid 2 t/m 6 omschreven beperkingen van toepassing.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade.
 3. De te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de schade.
 4. Indien Opdrachtnemer ter zake van enige schade, die voortvloeit uit zijn werkzaamheden en waarvoor hij krachtens deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden mocht worden aangesproken, dan vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer spant zich naar beste weten en kunnen in bij de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtnemer kan echter nimmer garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard.
 6. Alvorens Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen is Opdrachtgever gehouden om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om bij de uitvoering van de werkzaamheden gemaakte fout(en) binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

Artikel 11 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van Overmacht.
 2. Onder Overmacht wordt verstaan: elke, de naleving van de Overeenkomst, belemmerende omstandigheid die in redelijkheid niet voor het risico van Opdrachtnemer behoort te komen, zoals bijvoorbeeld:
  • niet of niet tijdige uitvoering van werkzaamheden door derden;
  • werkstaking;
  • blokkades;
  • ernstige bedrijfsstoringen, die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, zoals ernstige brand en ernstige wateroverlast met verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemie, ziekte van een medewerker of door Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 4 lid 5 ingeschakelde derde.
 3. Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zal in gevallen van Overmacht getracht worden in overleg, volgens het bepaalde in artikel 4 lid 7, tot overeenstemming te komen om de tekortkomingen op te lossen, die uit Overmacht zijn voortgekomen.
 4. Uitgangspunt bij het in artikel 11 lid 3 genoemde overleg is dat Opdrachtnemer de Overeenkomst of de overeengekomen termijnen zal verlengen met de duur van de toestand van Overmacht.
 5. Indien de Overeenkomst door Overmacht blijvend of niet in een voor Opdrachtgever aanvaardbare termijn kan worden nagekomen, dan hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 6. Indien de Overeenkomst in geval van Overmacht tussentijds is beëindigd, is door de Opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen tarieven verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

Artikel 12 Mededelingsplicht

In geval een Partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van Overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze Partij gehouden de andere Partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offerten alsmede op alle aan hem verstrekte Opdrachten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van geschillen voortvloeiende uit de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerten of uit de aan haar verstrekte Opdrachten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met mediation volgens het reglement van de Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (ACB) zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
 3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als in artikel 13 lid 2 bedoeld op te lossen met mediation, zal dit geschil in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg.