Privacystatement, uw persoonsgegevens bij Abilities Employment Services

versie 002.2019.07

In dit document geven wij u beknopt informatie over hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van door uw werkgever aan ons opgedragen werkzaamheden ontvangen. Dit privacystatement is van toepassing, tenzij een andere voor onze dienstverlening geldende regeling tussen uw werkgever en ons kantoor is overeengekomen.

Onze contactgegevens

U kunt ons telefonisch bereiken onder nummer 045 – 571 67 87, per email op [email protected]. Uiteraard hebben wij een website waar u verdere informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via www.abilities.nl.

Onze dienstverlening

Ten behoeve van onze zakelijk relaties geven wij advies met betrekking tot arbo- en verzuimbegeleiding en reintegratie in geval van ziekteverzuim. Ook bieden wij in dit verband administratieve ondersteuning aan werkgevers.

Verwerking persoonsgegevens

Om uw werkgever hierbij goed te kunnen begeleiden is het van belang dat wij, naast over algemene bedrijfsgegevens, ook over gegevens van medewerkers beschikken. Denk hierbij aan naam/geboortedatum/adres/woonplaats-gegevens, maar (alleen indien nodig) ook aan meer specifieke gegevens als inkomen en burgerservicenummer. Het betreft steeds gegevens die enkel voor het uitoefenen van onze dienstverlening relevant en nodig zijn. Echter, nooit worden door ons medische/medisch gerelateerde gegevens verwerkt dan wel opgeslagen.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om u en uw werkgever adequaat te kunnen begeleiden (inhoudelijk dan wel administratief) in geval van ziekteverzuim.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de aan ons gegeven opdracht om werkzaamheden voor u te verrichten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de overeenkomst met uw werkgever is geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

  • U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
  • Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
  • Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
  • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan bepaalde organisaties mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij uiteraard voldoen.
  • Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan derden. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Heeft u vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgegevens is omgegaan, neemt u dan contact op met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt. Mocht u na behandeling van uw klacht toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.